بالانس توان در دلتا کانورژن :

قانون اول کیرشهف بیان میکند : مجموع جبری جریانهای هر گره درمدار معادل صفر است، در نقطه توازن توان Power balance point) (  نیز این مطلب صادق است .

در شکل 1 یک سیستم با خروجی 2.2KW / 220VAC  نمایش داده شده است به عنوان مثال جهت تغذیه یک بار 10A و بافرض تلفات 10 درصدی سیستم ،در حالت عملکرد عادی که منبع توان ورودی دارای ولتاژ220v  می باشد ، از آنجاییکه اینورتر اصلی نیزجهت تثبیت ولتاژ 220v ±1% تنظیم شده است ، ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه دلتا ترانسفورمرکه تفاضل ولتاژ ورودی و خروجی است ،  صفر بوده و وضعیتی بی نظیرو کمترین تلفات را خواهیم داشت .  دلتا کانورتر باید جریان  22A (در ثانویه دلتا ترانسفورمر) راتامین نماید در نتیجه با توجه به ضریب تناسب دلتا ترانسفورمر در سیم پیچ اولیه 11A القا میگرددکه 2200W)10A) جهت بار مصرفی و (220*1A=220W)1A باقیمانده به سمت اینورتر اصلی جهت تلفات داخلی سیستم و شارژ باتریها بر می گردد، بدین ترتیب امکان عملکرد دوسویه در مسیرمیان اینورترها نیز فراهم می گردد . لازم به ذکر است که در این شرایط، هنگام عملکرد دوسویه ، از انرژی ذخیره شده باتری استفاده نمی شود .

   

حال در شرایطی که باتریها شارژ بوده و درحالت شناور نگهداری می شوند چگونگی بالانس توان را در صورت کاهش و یا افزایش ولتاژ ورودی بررسی می کنیم .

بالانس توان رادر حالت افت ولتاژ ورودی مورد بررسی قرار می دهیم :

در شرایطی که ولتاژ ورودی 35% کاهش یابد، دلتا کانورتر باید جریان ورودی را به   16.923077A (2420/143=16.923077) افزایش دهد ، در نهایت 2200W (10A) جهت تغذیه بار مصرفی و جریان باقیمانده  (6.923A)به منظور تلفات داخلی(1A) و کنترل توان جاری شده میان اینورترها(5.9230A) بکارگرفته می شود .

جهت درک آسانتر به مدار شکل 2 توجه فرمایید :

 

شکل - 2

در این حالت جهت بالانس توان در خروجی ، تبدیل توان در دلتا ترانسفورمر از ثانویه به اولیه  صورت می گیرد و توان کنترل شده در حلقه ای متشکل از دلتا ترانسفورمر ،Pure power path ، ترانسفورمر ایزوله خروجی ، مسیر DC و اینورترها جاری می شود . (دردلتاکانورژن اتصال AC-AC   کانورترها از طریق دلتا ترانسفورمر ، بر قرار شده که اصطلاحا به این مسیر Pure power path  گفته می شود)

بالانس توان را در شرایط افزایش ولتاژ ورودی مورد بررسی قرار می دهیم :

در صورتی که ولتاژ ورودی 15% افزایش یابد، دلتا اینورتر باید به منظور نگهداری بالانس توان ، جریان ورودی را کاهش داده وهمانطور که درمدارات زیر(شکل 3 ) نمایش داده شده است توان خروجی از دومسیر موازی به صورت زیر تامین می گردد .

 

شکل-3

بنابراین زمانیکه ولتاژ ورودی در مقدار نامی خود باشد ، توان دلتا ترانسفورمر صفر خواهد بود و در صورت پایین بودن ولتاژ ورودی جهت بالانس توان در خروجی ، توان از ثانویه به اولیه دلتا ترانسفورمر جاری می شود و در حالت عکس (افزایش ولتاژ ورودی ) توان از اولیه به ثانویه دلتا ترانسفورمر جریان می یابد و در نهایت بار مصرفی 100% توان مورد نیاز خود را در نقطه بالانس توان (power balance point) دریافت میکند . در حقیقت دلتا کانورتر وظیفه نگهداری بالانس توان در خروجی را به عهده دارد .

 

بالای صفحه  نسخه چاپی